"HỌC TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO - SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG"
Thứ bảy, 31/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 226

Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm Học 2020 - 2021

 

 

Căn cứ hướng dẫn số 3094/GDDT-CDGD ngày 24 tháng 09 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021.

  Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-LDLĐ ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn về tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021.

  Thực hiện Hướng dẫn số 1710/HDGDDT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo đục và Đào tạo huyện Hóc Môn về tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021.

  Sau khi tham khảo những văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn tổ chức Hội nghị và dựa trên yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

  Vào lúc 7g30 ngày 31/10/2020 trường TH Lý Chính Thắng 2 đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Năm học 2020-2021.


Nội dung Hội nghị:

  Đoàn Chủ tịch chỉ định thư ký Hội nghị và mời lên vị trí làm việc. Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Hội nghị và đề cử Thư ký Hội nghị.

  Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình hội nghị. Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

  Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị và giải đáp thắc mắc, kiến nghị. 

  Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị. 

  Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, việc thu chi, quản lý năm học 2019-2020 và kế hoạch thu chi tài chính năm học 2020-2021. 

  Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

  Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020. Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

  Báo cáo kết quả thi đua năm học 2019-2020 Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

  Phát động thi đua năm học 2020-2021. 

  Thông qua Nghị quyết: Thư ký báo cáo dự thảo toàn văn Nghị quyết hội nghị. 

  Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Hội nghị. Ký kết liên tịch. 

  Phát biểu chỉ đạo của cấp trên, tuyên bố kết thúc Hội nghị.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị :

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88